Golden Armor Digivolve

Name: Terriermon & Veemon File: Episode: Movie
Type: Rapidmon & Magnamon Res: 320x240 Language: English
Show: Digimon 2nd Season Size: 4.46MB Date: 5/16/01

Name: Veemon File: Episode: The Darkness Before Dawn
Type: Magnamon Res: 320x240 Language: English
Show: Digimon 2nd Season Size: 2.91MB Date: 1/9/02